Algemene voorwaarden

1. Algemeen
HWM Coaching & Advies is opgericht door Hester Morsdorf (hierna te noemen: de coach) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66 84 64 98. Btw-nummer: NL14 50 23 63 1B01.

HWM Coaching & Advies richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van  4 – 18 jaar, ouders, leerkrachten en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met HWM Coaching & Advies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Observatie en verslag
Op verzoek van de cliënt, ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de cliënt of ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.  Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door HWM Coaching & Advies opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

4. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. HWM Coaching & Advies kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid
HWM Coaching & Advies is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt of ouders.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen
(jonge) kinderen worden door hun ouders gebracht en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

7. Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.  Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van HWM Coaching & Advies niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

  • Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van HWM Coaching & Advies (www.hwmcoaching.nl) of zijn op te vragen bij HWM Coaching & Advies. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. HWM Coaching & Advies houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 10. Betalingsvoorwaarden
De Vitaliteitfactor wordt vooraf gefactureerd. Coachgesprekken worden wekelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De (ouders van) de cliënt verplicht(en) zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van HWM Coaching & Advies.  Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt HWM Coaching & Advies een betalingsherinnering. Indien de cliënt of diens ouders niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is  HWM Coaching & Advies gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van HWM Coaching & Advies, is HWM Coaching & Advies genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden.

De kosten die hieraan zijn verbonden, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.  Bij een betalingsachterstand is HWM Coaching & Advies gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt of de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 11. Aansprakelijkheid
Het advies van HWM Coaching & Advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en  het resultaat te garanderen. HWM Coaching & Advies is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door HWM Coaching & Advies, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HWM Coaching & Advies. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van HWM Coaching & Advies. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt HWM Coaching & Advies aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12. Toepasselijk recht en geschillen

  • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels bemiddeling, conform het NMI Reglement, te beslechten.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.hwmcoaching.nl
  • Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.